Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Սունդուկեանց, Գաբրիէլ
Title: Քանդած օջախ
Publisher (standardized): տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ Մն. Մարտիրոսյանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1905
Notes: Կատակերգութիւն երեք արարուածով: Երկրորդ տպագրութիւն: Ուղղած:
Գիրքը կազմակից է՝ Գ. Սունդուկեանց՝ Էլի մէկ զոհ.- Թիֆլիս, 1902:
Շարվ. 13x8 սմ։
XII, 136 էջ ։
File size: 19.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia