Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բենիկ Վարդապետ
Title: Քարոզչական թոթովանքներ: Գ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1911
Notes:
Շարվ. 15x8,5 սմ։
110 էջ։
File size: 12,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 13429-58 ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia