Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Խատիսեան, Ա.
Title: Քոլերան մեր դուռներուն առջեւ
Publisher (standardized): տպ. Արաքս
Publisher (as it is on book): Տպարան ՛՛Արաքս՛՛
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1910
Notes: Հրատարակութիւն Արծիւ ժողովրդական գրավաճառանոցի: (Ժողովուրդին բժիշկը): Հեղինակի տվյալը վերցված է բնագրի 21-րդ էջից:
Տպակից է՝ Բնական առողջութեան վերաբերեալ խրատներ (1874); Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ (1870, Տետրակ Ա.); Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ (1871, Տետրակ Բ.); Մարդաբանութիւն Գաթրֆաժի Գաղղիացւոյ (1871, Տետրակ Գ.); Օնանու մեղքը կամ գիջական ախտերու հետեւանքներ (1880); Կազմախօսութիւն, բնախօսութիւն եւ առողջապահութիւն ատամանց (Առաջնորդ առողջապահութեան: Հտ. 1.- 1899); Առողջապահութիւն վարժարաններու (Առաջնորդ առողջապահութեան Գ. - 1899: Հտ. 3: Մասն առաջին); Գինովութիւն: (Առաջնորդ առողջապահութեան Հտ. 20. - 1898) գրքերին:
Շարվ. 14x9 սմ։
21, 2 չհ. էջ:
File size: 7,79 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia