Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Սրուանձտեան, Գարեգին
Title: Գար. Ե. Սրուանձտեանի երկասիրութիւնները
Publisher (standardized): տպ. Ա. Քութաթելաձեի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ Ա. Քութաթելաձէի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Ա. Համով-հոտով: Հրատարակութիւն Գիւտ ա. քահ. Աղանեանց:
Շարվ. 13,5X8,5 սմ։
ԼԱ, (36-415) էջ, 1 թ. դիմանկ.։
File size: 109 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia