Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Յովհաննիսեան, Միքայէլ
Title: Գորդեան հանգոյցը
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան «Հերմէս»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1907
Notes: (Թիւրքահայոց հարցի վերջին շրջանը): «Յառաջ»-ի գրադարան N 32:
Տպարանը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից:
Շարվ. 15,5x11,5 սմ։
60 էջ։
File size: 20.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia