Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Լուսարարեան, Կարապետ
Title: Գաւազանագիրք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Առաք. Աթոռոյ Ս. Հակոբյանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Երուսաղէմ
Year of Publication: 1912
Notes: Յաջորդութիւնք վանահարց ուխտիս Ս. Կարապետի Տարօնոյ: Աշխատասիրեաց Կարապետ վարդ. Լուսարարեան միաբան Ս. Կարապետ Վանուց Տարօնոյ: 1512-1912 չորսհարիւրամեայ յոբելեան տարի Հայ տպագրութեան:
Շարվ. 15x9 սմ։
172, 2 չհ. էջ։
File size: 13,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia