Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Լեյնըրտ Բր. Պոյա
Title: Գաղտնիք գեղեցկութեան, առողջութեան եւ երկայնակեցութեան
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1905
Notes: Թարգմանեց անգղիերէնէ Սամուէլ Գ. Վարժապետեան: Նկարագրված գրքի տիտղթ., 1-17 էջերը լրացվել են ՀԱԳ-ի մեկ այլ օրինակից:
Շարվ. 14,5x8 սմ։
247, 1 չհ. էջ։
File size: 75,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia