Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Նեմիրովիչ-Դանչենկո, Վ.Ի.
Title: Գրաշարուհի
Publisher (standardized): տպ. Պետերբուրգի ընկերության
Publisher (as it is on book): Տպարան Ս.Պետերբ. Ընկ.
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.-Պետերբուրգ
Year of Publication: 1903
Notes: Զրոյց Վ. Ի. Նեմիրովիչ-Դանչենկոյի: Տպագր. եւ հրատար. Գործի "Տրուդ":
Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է հարցականով, առանց տպարանի:
Շարվ.15X11 սմ։
20 էջ ։
File size: 9.47 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia