Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Գաղթականներ
Publisher (standardized): տպ. Մովսես Վարդանյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մ. Վարդանեանի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Փոխադրութիւն Յակ. Ղազարեանի: («Նոր-տարւայ» նւէր հայ մանուկներին: Մանկական բեմ Գ.):
Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ, վրան զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1903 հարցականով, առանց տպագրության վայրի, տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 14X8 սմ։
23 գծափակ էջ։
File size: 6.06 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia