Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Աղաբաբ Յակոբ
Title: Գիւղական ցեցեր: Մաս 1
Publisher (standardized): տպ. Նվարդ Աղանյանցի
Publisher (as it is on book): Էլէքտրաշարժ տպարան օր. Ն. Աղանեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1907
Notes: Ղազախի ժամանակակից ցաւերից: Մասն առաջին: Արտատպած «Աշխատանք» շաբաթաթերթից:
Շապիկի վերջերեսին՝ հեղինակի տպագրած և տպագրության պատրաստ գրքերի ցանկը:
Շարվ. 14x9 սմ։
32 էջ։
File size: 7.33 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia