Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Գանոննամէի թիճարէթ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Առանց տպագրության վայրի
Year of Publication: 1901
Notes: [Oրենսգիրք]: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է գրքի առաջին և վերջին էջերից: Տպագրության թվականի տվյալը վերցված է բնագրի վերջին էջից, որտեղ տարեթիվը նշված է արաբական թվանշաններով՝ ١٢٨٠:
Տպակից է՝ Թիճարէթ գանուննամէի Հիւմայունինէ Զէյլ (1897); Սուրէթը խաթթը հիւմայուն (1859) գրքերին:
Շարվ. 16x9,5 սմ։
91 էջ:
File size: 23,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia