Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Գրական-գեղարւեստական ալմանախ
Publisher (standardized): տպ. Մամուլ
Publisher (as it is on book): Տպարան «Մամուլ»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1917
Notes: [Գիրք] 2: Սկզբում հրատարակվել է «Պատանի» վերնագրով, իսկ 1917 թվականից հետո՝ «Գրական-գեղարւեստական ալմանախ» խորագրով:
Շարվ.՝ 20x13 սմ։
49-95, 3 չհ. էջ։
File size: 18,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia