Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Գալուստեան, Գր[իգոր]
Title: Գեթսեմանի
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ.Պոլիս
Year of Publication: 1905
Notes: Կրօնական բանաստեղծութիւններ 1903-1904: Գր. Հ. Գալուստեան:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 11,5X7 սմ։
114 էջ, նկ.։
File size: 17.5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia