Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Քէօսէլէճեան, Անդրանիկ Լ.
Title: Գերմաներէն քերական եւ զրուցատրական ընթերցարան ի պէտս ազգային վարժարանաց
Publisher (standardized): տպ. Գ. Գայսերյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Գ. Գայսէրեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1902
Notes: Deutsches A-B-C Buch und conversations-Lesebuch. Վաւերացեալ Ազգ. Կեդր. Վարչ. Ուսում. Խորհրդէն:
Շարվ. 15,5x10սմ։
36 էջ։
File size: 6.63 MB
Year and Place of Digitization: 2018, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library