Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Աղասեան, Մէրի Ս.
Title: Գեղանին Ֆրանսին
Publisher (standardized): տպագր. Ռոգոս Սագայանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Սագաեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1903
Notes: Սիրավէպ:
Շապիկին՝ Դաւթեան գործակալութիւն: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշեր:
Շարվ. 14X9 սմ։
110 էջ։
File size: 16.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia