Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ
Title: Գրիգոր-Մանաճիհր Ռաժիկ Միհրան տոհմից
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1902
Notes: Արտատպութիւն 1901 թ-ի «Արարատի» սեպտեմբեր-հոկտեմբեր համարից էջ 468-474:
Շարվ. 13x8 սմ։
26 էջ ։
File size: 6.58 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia