Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: «Գուտենբէրգ» գրախանութի հայերէն գրքերի ցուցակը
Publisher (standardized): տպ. Տ. Մ. Ռոտինյանց
Publisher (as it is on book): ՏպարանՏ. Մ. Ռօտինեանց
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Тифлисъ
Year of Publication: 1904
Notes: ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹԻՆ՝ Հասցէ՝ փողի փոխադրութեան, դրամական ծրարների, նամակների և այլն. Тифлисъ, Книжный магазинъ "Гуттенбергъ" Г. И. Галустяну. Հասցէ հեռագիրների՝ Тифлисъ, "Гуттенбергъ" Галустяну.
Շարվ. 23x14,5սմ։
46 էջ։
File size: 8.6 MB
Year and Place of Digitization: 2018, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library