Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: «Գուտտենբերգ» գրախանութի (հիմնուած 1900 թ.) հայերէն գրքերի ցուցակը
Publisher (standardized): տպ. Նվարդ Աղանյանցի
Publisher (as it is on book): Էլէքտրաշարժ տպ. օր. Ն. Աղանեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1911
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ Հասցէ՝ Тифлисъ, книжный магазинъ "Гуттенбергъ" Г. И. Галустяну, կամ Tiflis, Librarie, "Gouttenberg", G. Galoustian. Հեռագիրների՝ Тифлисъ, "Гуттенбергъ". Գրքի 5-8 էջերում՝ Գ. Գալստեանի «Գուտտենբերգ»ի հրատարակութիւնները:
Ռ. Իշխանյանն իր «Հայ մատենագիտության պատմության» Բ հատորի 361-րդ էջում նշում է. «Գուտենբերգ գրախանութի գրացուցակները այբբենական կառուցվածք ունեն, թեև գրքերի նկարագրությունները միշտ չէ, որ կարող են բավարար համարվել (չեն նշվում, օրինակ, գրքերի հրատարակության թվականները)»: Սույն 1911 թ. գրացուցակը կազմված է այբբենական սկզբունքով:
Շարվածքը՝ 14x9 սմ։
127, 1 չհ. էջ։
File size: 100 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia