Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Գարուն: Գրական-գեղարւեստական ալմանախ
Publisher (standardized): տպ. Ե. Ավետիքյանի
Publisher (as it is on book): Էլեկտրաշարժ տպարան Ե. Աւետիքեանի
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկւա
Year of Publication: 1911
Notes: Գիրք երկրորդ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 15,5x10,5 սմ։
203, 4 չհ. էջ;
File size: 63,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia