Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: «Գուտտենբերգ» գրախանութի (հիմնուած 1900 թ.) հայերէն գրքերի ցուցակը
Publisher (standardized): տպ. Տ. Մարկիանոս Ռոտինյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Տ. Մ. Ռօտինեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1908
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ Հասցէ՝ Тифлисъ, книжный магазинъ "Гуттенбергъ" Г. И. Галустяну կամ Tiflis. Librairie, "Guttenberg", G. Galoustian. Հեռագիրների՝ Тифлисъ, "Гуттенбергъ" Галустяну.
Ռ. Իշխանյանն իր «Հայ մատենագիտության պատմության» Բ հատորի 361-րդ էջում նշում է. «Գուտենբերգ գրախանութի գրացուցակները այբբենական կառուցվածք ունեն, թեև գրքերի նկարագրությունները միշտ չէ, որ կարող են բավարար համարվել (չեն նշվում, օրինակ, գրքերի հրատարակության թվականները)»: Սույն 1908 թ. գրացուցակը կազմված է այբբենական սկզբունքով, առկա են գրքերի տպագրության վայրը և թվականը: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվածքը՝ 17x11 սմ։
122 գծափակ էջ։
File size: 116 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia