Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Աղաբաբ Յակոբ
Title: Գութանի մատաղը
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Էլէքտրաշարժ տպարան «Հերմէս» Ս.Պ. Եդիգարեանի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1907
Notes: Պատկերազարդ: Պատմւածք մանուկների համար: Արտատպւած «Հասկեր»-ից: (Ղազախի գիւղական կեանքից):
Շարվ. 12x6 սմ։
16 էջ, նկ.։
File size: 3.62 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia