Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մէհրապեան, Յուսիկ
Title: Գործնական քերականութիւն իտալերէն լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Մխիթարայ Վանս Ի Ս. Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1905
Notes: Անի ոճով: Երկրորդ տպագրութիւն: Գրեց Հ. Յուսիկ Վ. Մէհրապեան Մխիթարեան:
Բնագիրը՝ հայերեն և իտալերեն: Ա. Ղազիկյանը նշել է առանց տպագրության վայրի, տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 14X8 սմ։
123, 3 չհ. էջ։
File size: 35.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia