Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Խուսկիվաձէ, Թէօփ.
Title: Գերեզմանատանը
Publisher (standardized): տպ. Հերմէս
Publisher (as it is on book): տպ. "Հերմես"
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: (Էսկիզ): Վրաց. թարգմ. Ղ. Կ.:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 8,5X6 սմ։
16 էջ։
File size: 2.02 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia