Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թապագեան, Միհրան
Title: Գանձ ոսկեղէն դպրութեան
Publisher (standardized): տպ. Վահրամ եւ Հրաչյա Տեր-Ներսեսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսէսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1908
Notes: Ընթերցուածք քաղեալ ի չորից աւետարանչաց հանդերձ քերականական բացատրութեամբք: Բարձրագոյն դասընթացք Ա. եւ Բ. տարի:
Գրքի 10, 16, 65, 69, 73, 89, 93, 95, 99, 101, 107, 112, 116, 117, 119, 120, 125, 130, 131, 137, 140, 153-րդ էջերը լրացվել են ՀԱԳ-ի օրինակից:
Շարվ. 14x9 սմ։
162, 3 չհ. էջ։
File size: 21,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com