Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Չերնօվ, Վ.
Title: Գիւղացին եւ բանւորը որպէս տնտեսական կատէգօրիաներ
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ տպարան «Հերմէս» Ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1906
Notes: Թարգմ. ռուսերէնից Լ.Ն.:
Շարվ. 15,5X10,5 սմ։
65, 1 չհ. էջ։
File size: 31.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia