Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Երզնկեան, Եզնիկ
Title: Դասագիրք կրօնի: Առաջին գրքոյկ
Publisher (standardized): տպ. Վրաց հրատարակչական ընկերության
Publisher (as it is on book): Տպարան Վրաց.Հրատ.Ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1903
Notes: Քրիստոնէական ուղղափառ դաւանութեան Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ: Առաջին գրքոյկ «Աղօթքների բացատրութիւնները եւ գլխաւոր տօների համառօտ պատմութիւնները: Պետական իգական գիմնազիօնների պատրաստական դասարանների հայ աշակերտուհիների համար: Հինգերորդ տպագրութիւն: Կազմեց Եզնիկ աւագ քահանայ Երզնկեանց. կրօնուսոյց Տփխիսի առաջին իգական գիմնազիօնի եւ «Կադետեան կօրպուս» զինուորական ուսումնարանի:
Շարվ. 16X10 սմ։
61 էջ ։
File size: 15.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia