Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Լութեր, Մ.
Title: Դ-ր Մ. Լութերի փոքրիկ Քրիստոնէականը Սուրբ գրքի վկայութիւններով և բացադրութիւններով
Publisher (standardized): տպ. Հ. Գ. Գյուլբասարյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Յ.Գ. Գիւլբասարեանի
Place (standardized): Բաքու
Place (as it is on book): Բագու
Year of Publication: 1904
Notes: Д-ра М. Лютера. Малый катехизись съ текстами изъ Св. Писанiя и объясненiями.
Շապիկը՝ գծափակ:
Շարվ. 13X8 սմ։
228 էջ։
File size: 26.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia