Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տիգրանեան, Սիրական
Title: Դաշնակցական Պատգամաւորները Երկրորդ պետական դումայում
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ տպարան «Հերմէս»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1907
Notes: («Յառաջ»-ի գրադարան N 57):
Շարվ. 16x11 սմ։
100 էջ։
File size: 12,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia