Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Լեռենց [Նազարբեկյան, Ավետիս]
Title: Դարբնեւոր
Publisher (standardized): տպ. Վերածնության
Publisher (as it is on book): Տպարան ՚՚Վերածնութիւն՚՚-ի
Place (standardized): Ռուսչուկ
Place (as it is on book): Րուսչուք
Year of Publication: 1904
Notes: Հրատ. «Ընկեր» մասնաճիւղի N 5: Հնչ. Յեղափ. Սօցիալ-դեմօկրատ. կ.-թիւն:
Շարվ. 11X8 սմ։
10 էջ:
File size: 1.74 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia