Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Պէրպէրեան, Ռ.
Title: Դաստիարակի մը խօսքերը
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1901
Notes: Վերջին խօսքեր-հանդիսական խօսքեր-կիրակնաւուր խօսքեր-հրաժեշտի խօսքեր: (Մեծագոյն մասամբ արդէն լոյս տեսած թուրքահայ մամլոյն միջոցաւ, 1886-1901):
Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 14x8 սմ։
Ը, 224 էջ, նկ. ։
File size: 51.2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia