Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մանդակունի Գրիգոր
Title: Դիւան Տփխիսի Հայոց եկեղեցիների
Publisher (standardized): տպ. Էպոխա
Publisher (as it is on book): տպարան «Էպօխա»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1910
Notes: Լոյս տեսաւ ի Հայրապետութեան Տ. Տ. Մատթէոս Բ. ծայրագոյն պատրիարք կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց յԱռաջնորդութեան Վրաստանի եւ Իմերէթի Հայոց Տ. Գարեգին Արքեպիսկոպոսի Սաթունեանց: Պատրաստեց Տփխիսի գործակալ Գրիգոր աւագ քահանայ Մանդակունի:
Շարվ. 13x9 սմ։
80 էջ։
File size: 6,77 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia