Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Նոննոս (Nonnos)
Title: Die scholien zu fünf Reden des Gregor von Nazianz
Publisher (standardized): N. G. Elwert’sche Verlagsbuchondlung
Publisher (as it is on book): N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung
Place (standardized): Մարբուրգ
Place (as it is on book): Marburg (Hessen)
Year of Publication: 1903
Notes: [Նոննոսի մեկնութիւնք Գրիգոր Աստուածաբանի հինգ ճառից]: Herausgege ben von Agop Manandian.
Տիտղոսաթերթը և բնագրի 1 էջը գերմաներեն, մնացածը` հայերեն:
Շարվ. 19X12 սմ։
81 էջ ։
File size: 25 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia