Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Դոյլ Կոնան (Կանան)
Title: Դեղին դիմակաւորը
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Ղասապյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Յակովբ Ղասապեանցի
Place (standardized): Ալեքսանդրապոլ
Place (as it is on book): Ալէքսանդրապօլ
Year of Publication: 1905
Notes: Թարգմ. Ն. Ք. Նիկողոսեան:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպագրության վայրի և էջերի քանակի:
Շարվ. 14X9 սմ։
36 էջ։
File size: 17.4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia