Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ասօ
Title: Դիւցազնուհին
Publisher (standardized): տպ. Օնիկ Արզումանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Օ. Արզուման
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1910
Notes: (Գրքոյկ Գ): Տիտղթ. վրա զարդ: Տպարանը վերցված է տիտղթ. դարձերեսից: Գրքում բացակա են էջ՝ 8, 9:
Շարվ. 12x9 սմ։
69 էջ։
File size: 12,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, Թեոդիկ-168
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia