Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Սահակեանց, Սահակ
Title: Դասատետր կրօնի: Բ տարի
Publisher (standardized): տպ. Տ. Մարկիանոս Ռոտինյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Տ.Մ. Ռօտինեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1902
Notes: Համաձայն ծրագրի հոգեւոր իշխանութեան: Կազմեց Սահակ Քհ. Սահակեանց (միաբան Մողնւոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ): IX տպագրութիւն:
Շարվ. 13X8 սմ։
47, 1 չհ. էջ։
File size: 6.91 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia