Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Սարդարեան-Արեւշատեանց, Ադամ
Title: Երազ կամ Օսկան Պետրովիչն եդեմում
Publisher (standardized): տպ. Մնացական Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ Մն. Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1903
Notes: Ֆէյերիա մէկ գործողութեամբ: Հեղինակութիւն Ադամ Սարդարեան-Արեւշատեանի: (Արտատպած Տարազ շաբաթաթերթի NN 10, 11, 12 և 13-ից): (Հրատարակութիւն Ա. Ս. Երիցեանի N 1):
Շարվ. 13X8 սմ։
55 էջ ։
File size: 12.4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia