Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Պարթեւեան, Սուրէն
Title: Եգիպտահայ տարեցոյցը: Դ տարի
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Ալեքսանդրիա
Place (as it is on book): Աղեքսանդրիա
Year of Publication: 1917
Notes: (Almanach Armeno-Eguptien): Տպագր. Ա. Գասապյանի: Տիտղթ. վրա սխալմամբ գրված է «Տարեցոցը»:
Շարվ. 17x9 սմ։
144 էջ։
File size: 20,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 2643-2005
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia