Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տալիեանց, Գրիգոր
Title: Երգիչ Գրիգոր Տալիեանցի քնարը
Publisher (standardized): տպ. Ա. Մ. Մալխասյանցի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ-Տպարան Ա. Մ. Մալխասեանցի
Place (standardized): Ալեքսանդրապոլ
Place (as it is on book): Ալէքսանդրապօլ
Year of Publication: 1902
Notes: Յարմարեցրած իւր ինքնյօրինած եւ պարսկական եղանակների վերայ:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 15X7 սմ։
74 էջ, նկ.։
File size: 11.0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia