Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Վերնից, Հենրիկ
Title: Երեխայի կրթութիւնը մինչեւ 6-տարեկան հասակը
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ տպարան ՚՚Հերմէս՚՚ ընկերութեան
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1906
Notes: Թարգմ. լեհերէնից Ստ. Լիսիցեանի: («Հասկեր»-ի մանկավարժական գրադարան I):
Շարվ. 12,5X9 սմ։
83, 2 չհ. էջ։
File size: 16.2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia