Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Երեւանեան նահանգի սպառողական կօօպերատիւների միութեան կանոնադրութիւնը
Publisher (standardized): տպ. Մայր Աթոռ
Publisher (as it is on book): Ելեքտրաշարժ Տպարան Մայր Աթոռոյ
Place (standardized): Ս. Էջմիածին
Place (as it is on book): Ս. Էջմիածին
Year of Publication: 1919
Notes: Մատենաշար "Հայաստանի կօօպերացիա"յի N 1:
Շարվ. 15,5x11,5 սմ։
34 էջ ։
File size: 7.85 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia