Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Սուվորով, Ն.
Title: Եկեղեցու եւ պետութեան յարաբերութիւնները
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Վաղարշապատ
Year of Publication: 1902
Notes: Ռուսերէնից թարգմ. Պետրոս Տէր Յարութիւնեան: Խմբագրութեամբ Ս. Տիգրանեանի:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 17,5x11 սմ։
90, 2 չհ. էջ։
File size: 30.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia