Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Սարգիսեան, Բարսեղ
Title: Երկհարիւրամեայ գրականական գործունէութիւն եւ նշանաւոր գործիչներ Վենետկոյ Մխիթարեան միաբանութեան
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ս. Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1905
Notes: Գրեց հ. Բարսեղ վ. Սարգիսեան Մխիթարեան ուխտէն: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.՝ 21x13,5 սմ։
Ը, 400 էջ, 1 թ. դիմանկ.։
File size: 86,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia