Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Խորէնի, Վ.
Title: Ե՛րբ եւ ի՛նչպէս պէտք է լինի սոցիալիստական յեղափոխութիւնը
Publisher (standardized): տպ. Աշխատավոր
Publisher (as it is on book): Տպարան «Աշխատաւոր»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1917
Notes: (Հայ յեղափ. դաշնակցութիւն: Գրադարան «Աշխատաւոր»ի N 9): Շապկի վրա` 1918: Տիտղթ. գծափակ:
Շարվ. 10x6 սմ։
112 էջ։
File size: 11,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia