Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ատրպետ
Title: Երկերի ժողովածու: Հտ. 7
Publisher (standardized): տպ. Հայոց առաջնորդական
Publisher (as it is on book): Թեմական արագատիպ
Place (standardized): Թավրիզ
Place (as it is on book): Թաւրիզ
Year of Publication: 1908
Notes: Հատոր VII: Բժժածներ: Արտատպութիւններ: 1-7-րդ հատորները տպագրվել են Թավրիզում, իսկ 8-12 հատորները՝ Ալեքսանդրապոլում:
Շարվ. 15x10 սմ։
276 էջ, դիմանկար։
File size: 73,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia