Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տէր-Արիստակէսեան, Ենովք
Title: Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքութիւնը
Publisher (standardized): տպ. Ք. Բարխուդարյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Ք. Բարխուդարեանի
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկուա
Year of Publication: 1904
Notes: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ Երուսաղեմի Հայոց Ս. Յակովբեանց վանքի նկարը և Արշակ Կայծունու ասույթը:
Շարվ. 13X8 սմ։
40 էջ։
File size: 2.74 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia