Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Պարոնեան, Յակոբ
Title: Երգիծաբանական հատուածներ
Publisher (standardized): տպ. Շիրակ
Publisher (as it is on book): Արագատիպ- Տպարան "Շիրակ"
Place (standardized): Ալեքսանդրապոլ
Place (as it is on book): Ալէքսանդրապօլ
Year of Publication: 1904
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ հեղինակի դիմանկարը: Տպագրության թվականը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից` «Дозв. Ценз. 4 ноября 1904г. гор. Тифлись»
Շարվ. 13X9 սմ։
32 էջ ։
File size: 11.4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia