Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տասսո Տորկվատո (Դասսոյ Դորկուատոյ)
Title: Երուսաղէմ ազատեալ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): տպ. Ս. Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1911
Notes: Թարգմ. Հ. Արսէն Ղազարոս Ղազիկեան Մխիթարեանց: (Քերթողական մատենադարան ԺԵ): Մխիթարեան տպագր.:
Շարվ. 12x6,5 սմ։
Ի, 1 չհ., 627, 1 չհ. էջ, 1 թ. դիմանկ.։
File size: 25,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 5398-2011
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia