Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Հիւկոյ, Վիկտոր (Հիւգօ, Վիկտօր)
Title: Եղբայրը եղբօր դէմ
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Էլեքտաշարժ տպարան «Հերմէս» ընկեր.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1905
Notes: (Հրատարակութիւն Անդէրսօնի): Երկրորդ հրատարակութիւն:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1805, որը հավանաբար տպագրական սխալ է, էջերի քանակը հարցականով, առանց տպարանի:
Շարվ. 14X9 սմ։
48 էջ ։
File size: 19.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia