Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Եդեսիոյ սոսկալի դէպքը եւ ողբերգութիւն կոտորածին Եդեսիոյ
Publisher (standardized): տպ. Հ. Ավետարանյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Յ. Ավետարանեան
Place (standardized): Շումլա
Place (as it is on book): Շումլա
Year of Publication: 1904
Notes: Գրեց Եդեսիացի հայ մը:
Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է Ը, 22:
Շարվ. 18X10 սմ։
Ը, 32 էջ, 3 ն. թ. նկ.։
File size: 12.4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia