Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Խաչատրեան, Խ.
Title: Եապօնիա
Publisher (standardized): տպ. Մովսես Վարդանյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մովսէս Վարդանեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Կազմեց Խ. Խաչատրեան: Կազմի և տիտղոսաթերթի վրա՝ N 8:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 13X7 սմ։
16 էջ։
File size: 3.13 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia